Nota Kimothoi© Nότα Κυμοθόη

Nota Kimothoi© Nότα Κυμοθόη
Νότα Κυμοθόη, απόσπασμα από Ποίησή μου με τον τίτλο "Ερατώ" "Παίξε ω Μούσα Ερατώ την άρπα την ανθρώπινη αυτήν οπού αγγίζει τις καρδιές των άκαρδων ανθρώπων που είπαν λόγια ερωτικά και λόγια της αγάπης"/Art Nota Kymothoe© Nότα Κυμοθόη

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Ο ΥΨΩΘΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ...Γράφει η Νότα Κυμοθόη,2009


                                                                Έργο Ζωγραφικής της
Νότας Κυμοθόη© Nota KimothoiΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

"Ο Υψωθείς εν τω Σταυρώ..."
Έργο Ζωγραφικής Νότας Κυμοθόη σε ξύλο
(μικτή τεχνική)


" Ο Υψωθείς εν τω Σταυρώ
και του θανάτου λύσας την δύναμιν
και εξαλείψας, ως Θεός, το καθ΄ημών χειρόγραφον,
Κύριε, ληστού την μετάνοιαν και ημίν παράσχου,
μόνε Φιλάνθρωπε, τοις πίστει λατρεύουσι,
Χριστέ ο Θεός ημών
και βοώσι σοι, μνήσθητι και ημών,
Σωτήρ, εν τη Βασιλεία σου!


Εκ του κατά Μάρκον(ιε' 16-32)
Τω καιρώ εκείνω
οι στρατιώται απήγαγον τον Ιησούν
έσω της αυλής, ο έστι πραιτώριον
και συγκαλούσιν όλην την σπείραν
και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν
και περιτιθέασιν αυτώ,
πλέξαντες, ακάνθινον στέφανον.
Και ήρξατο ασπάζεσθαι αυτόν
και λέγειν: "Χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων".
Και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμω
και ενέπτυον αυτώ
και τιθέντες τα γόνατα,
προσεκύνουν αυτώ.
Και ότε ενέπαιξαν αυτώ
εξέδυσαν αυτόν την πορφύραν
και ενέδυσαν αυτόν τα ιάματα τα ίδια
και εξάγουσιν αυτόν,
ίνα σταυρώσωσιν αυτόν.
Και αγγαρεύουσι παράγοντα τινα,
Σίμωνα Κυρηναίον, ερχόμενον απ΄αγρού,
τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου,
ίνα άρη τον σταυρόν αυτού.
Και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον
ό έστι μεθερμηνεόμενον Κρανίου τόπος.
Και εδίδουν αυτώ πιείν εσμυρνισμένον οίνον,
ο δε ουκ έλαβε.
Και σταυρώσαντες αυτόν
διεμέριζον τα ιμάτια αυτού
βάλλοντες κλήρον επ΄αυτά
τις τι άρη. Ήν δε ώρα τρίτη,
και εσταύρωσαν αυτόν.
Και ην η επιγραφή της αιτίας
αυτού επιγεγραμμένη.
"Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων".
Και συν αυτώ σταυρούσι δυο ληστάς
ένα εκ δεξιών κι ένα εξ ευωνύμων αυτού
Και επληρώθη η γραφή, η λέγουσα.
"Και μετά ανόμων ελογίσθη".
Και οι παραπορευόμενοι εβλασφήμουν αυτόν,
κινούντες τα κεφαλάς αυτών και λέγοντες:
"ουά, ο καταλύων τον ναόν
και εν τρισίν ημέραις οικοδομών!
Σώσον σεαυτόν και κατάβα από του σταυρού!"
Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπαίζοντες
προς αλλήλους μετά γραμματέων, έλεγον:
"άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύναται σώσαι.
Ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ,
καταβάτω νυν από του σταυρού,
ίνα ίδωμεν και πιστεύσωμεν αυτώ"


Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία,
ότι αυτοί τον Θεόν όψονται!


Μακάριοι οι ειρηνοποιοί,
ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.


Μακα΄ριοι έστε, όταν ονειδίσωσιν υμάς
και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα
καθ' ημών ψευδόμενοι, ένεκεν εμού.
Τω χειρόγραφον ημών εν τω σταυρώ διέρρηξας
Κύριε και λογισθείς εν τοις νεκροίς
τον εκείσε τύραννον έδησας
ρυσάμενος άπαντας εκ δεσμών θανάτου
τη αναστάσει σου, δι' ης εφωτίσθημεν,
φιλάνθρωπε Κύριε και βοώμεν σοι
μνήσθητι και ημών, Σωτήρ, εν τη Βασιλεία σου.


Στήλην κακίας αντιθέου παίδες θείοι παρεδειγμάτισαν
κατά Χριστού δε φρυαττόμενον άνομον συνέδριον
βουλεύεται κενά κτείναι μελετά
τον ζωής κρατούντα παλάμη
ον πάσα κτίσις ευλογεί,
δοξάζουσα εις τους αιώνας.


Νόμον αγνοούντες οι ασεβείς
φωνάς προφητών τε μελετώντες διακενής
ως πρόβατον είλκον
Σε, τον πάντων Δεσπότην,
αδίκως σφαγιάσαι.
Ον μεγαλύνομεν.
Τοις έθνεσιν έκδοτον την ζωήν
συν τοις γραμματεύσιν ανιρείσθαι
οι ιερείς παρέσχον
πληγέντες αυτοφθόνω κακία
τον φύσει Ζωοδότην.
Ον μεγαλύνομεν
Εκύκλωσαν κύνες ωσεί πολλοί
εκρότησαν, Άναξ, σιαγόνα σην ραπισμώ
ηρώτων σε, σου δε ψευδή κατεμαρτύρουν
και πάντα υπομείνας,
άπαντας έσωσας!


Έκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός
ατιμίαν δι' ημάς υπέμεινε.
Τας ακάνθας η κεφαλή
Η όψις τα εμπτύσματα
Αι σιαγόνες τα ραπίσματα
Το στόμα την εν όξει κερασθείσαν χολήν τη γεύσει
Τα ώτα τας δυσσεβείς βλασφημίας
Ο νώτος την φραγγέλωσιν
και η χειρ τον κάλαμον.
Αι του όλου σώματος εκτάσεις
εν τω σταυρώ.
Τα άρθρα τους ήλους
και η πλευρά την λόγχην.
Ο παθών υπέρ ημών και παθών ελευθερώσας ημάς
Ο συγκαταβάς ημίν φιλανθρωπία
και ανυψώσας ημάς, παντοδύναμε Σωτήρ
ελέησον ημάς!..

Νότα Κυμοθόη
artnotakymothoeΆδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: