Nota Kimothoi© Nότα Κυμοθόη

Nota Kimothoi© Nότα Κυμοθόη
Νότα Κυμοθόη, απόσπασμα από Ποίησή μου με τον τίτλο "Ερατώ" "Παίξε ω Μούσα Ερατώ την άρπα την ανθρώπινη αυτήν οπού αγγίζει τις καρδιές των άκαρδων ανθρώπων που είπαν λόγια ερωτικά και λόγια της αγάπης"/Art Nota Kymothoe© Nότα Κυμοθόη

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, γράφει η Νότα Κυμοθόη


Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
( O ποταμός Ιορδάνης σήμερα...)Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ!!!Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
Γράφει η Νότα Κυμοθόη*

"Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου
Κύριε
Η της Τριάδος εφανερώθη
Προσκύνησις
Του γαρ Γεννήτορος η φωνή
Προσεμαρτύρει Σοι
Αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα
και το Πνεύμα εν είδει Περιστεράς
εβεβαίου του Λόγου το ασφαλές
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός
και τον κόσμον φωτίσας
Δόξα Σοι!"
Ο Χριστός
δεν βαπτίστηκε επειδή είχε ανάγκη κάθαρσης
αλλά για να συντρίψει τα ακάθαρτα πνεύματα του νερού.
"Αγιάζει τα ύδατα" και αξιώνει τον Ιωάννη
να Ακούσει και να Δει τον Λόγον Θεού
και το Πνεύμα Θεού!
"Ιδού ανεώχθησαν αυτώ οι ουρανοί"
"Είδε σχιζομένους τους ουρανούς"
Αυτό φανερώνει την υπεροχή του ακτίστου
έναντι του κτιστού
αλλά και την αποκατάσταση
δηλαδή το άνοιγμα των σχέσεων Θεού και ανθρώπων.
Δηλαδή ο Ιησούς με την Βάπτισή Του
δίνει τη Δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο πιστό Του
ν' αποκτήσει Χάρη Υιοθεσίας
τα Άγια Θεοφάνεια στην προσωπική του ζωή!
Τι σημαίνει όμως αυτό;
"Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβει ευθύς
από του ύδατος και ιδού ανεώχθησαν αυτώ οι ουρανοί
και είδεν το Πνεύμα του Θεού
καταβαίνον ωσεί περιστεράν
και ερχόμενον επ' αυτού
και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα:
"Ούτος εστίν ο Υιός Μου ο Αγαπητός
εν Ω ευδόκησα"
(Ματθαίος)
"Είδοσάν Σε ύδατα
ο Θεός
Είδοσάν Σε ύδατα
και εφοβήθησαν
και εταράχθησαν άβυσσοι..."
Ονόμασαν Αυτόν Μεσία
και του έδωσαν ονόματα:
Εμμανουήλ
Θαυμαστός
Σύμβουλος
Θεός Ισχυρός
Άρχων Ειρήνης
Σοφία
Λόγος
Χριστός=Υιός Θεού
Θεάνθρωπος
Ουδέποτε κατάλαβαν οι Εβραίοι
ότι Τορά=Πρόσωπο ζωντανό
"Ουκούν εν μεν τοις ανθρώποις
επειδή διακεκριμένη έστιν
η εν τοις αυτοίς επιτηδεύμασιν
εκάστου ενέργεια
κυρίως πολλοί ονομάζονται
εκάστου αυτών εις ιδίαν περιγραφήν
κατά το ιδιότροπον της ενεργείας
αποτεμνόμενον των άλλων.
Επί δε της Θείας φύσεως
ουχ ούτως εμάθομεν
ότι ο Πατήρ ποιεί τι καθ' εαυτόν
ου μη συνεφάπτεται ο Υιός
Ή πάλιν ο Υιός ιδιαζόντως ενεργεί τι
χωρίς του Πνεύματος.
Αλλά πάσα ενέργεια η Θεόθεν
επί την κτίσιν διήκουσα
και κατά τας πολυτρόπους εννοίας ονομαζόμενη
εκ Πατρός αφορμάται
και δια του Υιού πρόεισι
και εν τω Πνεύματι τω Αγίω τελειούται"
(Αγ. Γρηγόριος Νύσσης)
" Έστι μεν γαρ ο Πατήρ
τέλειον έχων το Είναι
και ανενδεές
Ρίζα και πηγή του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος.
Έστι δε ο Υιός
εν πλήρει Θεότητι
Ζων Λόγος
και
Γέννημα του Πατρός
ανενδεές
πλήρες δε
και
το Πνεύμα
ου μέρος ετέρω
αλλά τέλειον
και
ολόκληρον εφ' εαυτού θεωρούμενον"
(Αγ. Βασίλειος ο Μέγας)
Το Άγιο Πνεύμα
Διο και γεννώμενον
Πανάγιο
κληθήσεται Υιός Θεού
(Λουκ. 1,35)
Το Πανάγιο Πνεύμα
Εκ Πατρός εκπορευόμενον
εις το όνομα
Πατρός
και
Υιού
και
Αγίου Πνεύματος
Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
και
η Αγάπη του Θεού
και
η Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
μετά πάντων ημών
Εκλεκτοίς παρεπιδήμοις διασποράς
κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός
εν αγιασμώ Πνεύματος
εις υπακοήν
και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού
Παρεπίδημοι όλοι είμαστε
στον πλανήτη γη!
Σε κανέναν δεν ανήκει τίποτα!
Θυμηθείτε γιατί υπάρχετε!
Τι είστε;
Που και πως ξοδεύετε
την ενέργειά σας;
Η ενέργειά σας είναι Ουσία Θεού!
Ουσία Θεού= Φύση Θεού
Σταθερή κι αναλλοίωτη
Άυλη και άχρονη
Οντότητα συνολική
Βασική
Θεμελιακή
Καθολική
Συμπαντική
Με την οποία έχουμε:
ΕΜΜΕΣΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το ΟΝ=άνθρωπος=ύλη το αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις ΑΜΕΣΑ
αλλά και εμπειρικά με αισθητηριακή πρόσβαση
Την ΟΥΣΙΑ=ΩΝ=ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΥ αντιλαμβανόμαστε ΜΟΝΟ ΕΜΜΕΣΑ
κι έχουμε ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ=ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΩΝ
ΟΥΣΙΑ=ΦΥΣΗ ΘΕΟΥ

Το όνομα Γιαχβέ είναι...το ίδιο;;;;;

Το "Είναι"(φανερώθηκε δια του Ιησού Χριστού)
ο "Ων" (φανερώθηκε δια Ιησού Χριστού)
ή
"Ουσία" (φανερώθηκε δια Ιησού Χριστού)
ή
"Φύση Θεού" (φανερώθηκε δια Ιησού Χριστού)
και
ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ

ΑΛΛΑ
Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ κανένα ΟΝΟΜΑ

ΕΙΝΑΙ...
ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ=SUBSTANTIA
Αλλά ΟΥΣΙΑ=Υπόσταση=ΤΡΙΑ ΟΝΤΑ=ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΟΥ ΑΠΟΣΟ
ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ
ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΚΤΙΣΤΟ

Η Γέννηση του Ιησού
Φανερώνει πως Αυτός είναι ο Μεσσίας που περίμεναν οι Εβραίοι, αλλά ποτέ δεν τον δέχτηκαν ως Μεσσία (το ιερατείο τους αντιδρούσε κι ήταν εκείνη την εποχή αυτό το ιερατείο όλο μια οικογένεια (??????)...) και τον Σταύρωσαν(μαζί με την εξουσία των Ρωμαίων τότε...)
Καιρός είναι οι επί γης "δυνατοί" να μετανοήσουν γι' αυτό το τρομερό έγκλημα ζητώντας έλεος από ΕΚΕΙΝΟΝ, διότι...**
Δια του Ιησού Χριστού Φανερώνεται ότι:
Ο Πατέρας=Θεός
Ο Υιός=Θεός
Το Άγιο Πνεύμα=Θεός
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας!!!

"Ούτος εστιν ο ελθών δι' ύδατος και αίματος"
"Ουκ εν τω ύδατι μόνον αλλ' εν τω ύδατι και τω αίματι"

"Και το Πνεύμα έστι το μαρτυρούν ότι Πνεύμα έστιν η αλήθεια"
"ότι τρεις εισίν οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ
1.ο Πατήρ
2.ο Λόγος
και
3.το Άγιον Πνεύμα"

"Και ούτοι οι τρεις εν είσι"
"και τρεις είσιν οι μαρτυρούντες εν τη γη
1.το Πνεύμα
2.το Ύδωρ
και
3.το Αίμα
και οι τρεις εις το εν είσιν"

"Ει την μαρτυρία των ανθρώπων λαμβάνομεν η Μαρτυρία του Θεού μείζων έστίν ότι αύτη εστίν η Μαρτυρία του Θεού Ην μεμαρτύρηκε περί του Υιού Αυτού"

"Ο πιστεύων εις τον Υιόν του Θεού έχει την Μαρτυρίαν εν αυτώ.
Ο μη πιστεύων τω Θεώ ψεύστην πεπεοίηκεν εις την μαρτυρίαν ην μεμαρτύρηκεν ο Θεός περί του Υιού Αυτού

Και αύτη εστίν η μαρτυρία
ότι:
Ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός
και
αυτή η Ζωή εν τω Υιώ Αυτού έστιν.
Ο έχων τον Υιόν έχει την Ζωήν
Ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την Ζωήν ουκ έχει"

Και αύτη εστίν η παρρησία ήν έχομεν προς Αυτόν ότι εάν τι αιτώμεθα κατά το θέλημα Αυτού
ακούει ημών!

Κάθε γνώση του Θεού εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ελεύθερη ενέργεια της θελήσεώς Του διαμέσου των απεσταλμένων Του!
Όλοι οι δρόμοι των Θείων απεσταλμένων Του οδηγούν σε Αυτόν!
Αλλά
Ο Λόγος Του που έγινε άνθρωπος και διατήρησε ολη τη ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑ αποκαλύπτει την ΑΛΗΘΕΙΑ για το ΘΕΟ σε όσους θέλουν να κατανοήσουν το ΜΕΓΑ Μυστήριο των Τριών Θείων Προσώπων
ΠΑΤΗΡ -ΥΙΟΣ -ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ=ΕΝΑ=ΟΡΘΗ ΔΟΞΑ ΘΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
OΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!..ΑΚΤΙΣΤΟΣ!!!

( τα ανωτέρω δόθηκαν σήμερα για να διαβαστούν
με αγάπη για την Αγάπη
και αγάπη για το Φως της Αγάπης-Νότα Κυμοθόη)

**...Η ενέργεια εκ του Σύμπαντος σήμερα
είναι ταχέως διακινούμενη και...είναι...
αρνητική και θετική. Όσοι κατορθώσουν
να ενωθούν με τη θετική ενέργεια θα
κατανοήσουν τα γεγονότα ΌΛΑ και όσα...
ταχέως έρχονται!

Οι άνθρωποι σμίγουν στην ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ
κι ενωμένοι προχωρούν!
Κι όπως έλεγε κι ο Σρι Σάτια Σάι Μπάμπα
"ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΥΛΗ
Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ
Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ"


Τα θετικά σκεπτόμενα άτομα
θα ενωθούν προς ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ...
μέσα στην ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ για το
ΦΩΣ της ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ!
Οι αρνητικοί και αγνωστικιστές που έχουν ΥΠΕΡ ΕΓΩ θα δημιουργούν συνεχώς προβλήματα έως την τέλεια καταστροφή τους...

Είμαστε οι Άλλοι!..

Αγαπάτε ΑΛΛΉΛΟΥΣ!..

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΙ ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ για τον εαυτό μας και για τον πλησίον. Ο πλησίον είναι ο άλλος και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τον ράψουμε στα δικά μας μέτρα. Έχουμε όμως το δικαίωμα να τον αγαπάμε έτσι όπως είναι, δίχως να θέλουμε να του επιβάλλουμε τη δική μας άποψη και δίχως να θέλουμε να κάνει αυτά που εμείς θέλουμε...
Οι θετικοί άνθρωποι χτίζουν το μέλλον. Οι αρνητικοί το εμποδίζουν. Οι αντίθετες απόψεις δημιουργούν επαναστάσεις για το "εγώ" τους...
Ας ευχηθούμε να είναι ο κόσμος ενωμένος με αγάπη για την αγάπη και για το κοινό καλό όλων!..
Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2008
Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

© Nότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: